Skip directly to content

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2404 of /customers/b/d/3/tndr.se/httpd.www/tndr/includes/menu.inc).

Stadgar

Stadgar för Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet antagna vid årsmötet den 23 maj 2011.


§1

Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR) är ett samarbetsorgan för doktorander vid institutioner och ämnen inom den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

§2 Målsättning

TNDR skall verka för goda förhållanden för de studerande inom forskarutbildningen vad gäller utbildningens innehåll, handledning, ekonomiska villkor och sociala förmåner. TNDR skall även bevaka doktorandernas intressen i forskningspolitiken.

§3 Ledamöter

Varje institution får utse en ämnesrepresentant och en suppleant i TNDR på sätt som de berörda forskarstudenterna själva önskar. Ämnesrepresentanten har en röst i TNDR och på årsmötet. Om ämnesrepresentant saknas får närvarande doktorander från aktuella institutionen utse en tillfällig representant på mötet. Mandattiden är ett verksamhetsår. Vid vakans utses ny representant.

§4 Styrelse

TNDRs styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, informationsanvarig och socialt ansvarig, väljs av årsmötet. Styrelsen utser de funktionärer som i övrigt erfordras. Valbar är doktorand antagen inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Mandattiden är ett verksamhetsår. TNDR är beslutsmässigt när minst fyra ämnesrepresentanter är närvarande. Beslut i TNDR fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skilje lotten. Se dock §17

§5 Verksamhetsår

TNDRs verksamhetsår löper fr.o.m. 1/7 t.o.m. 30/6.

§6 Revisorer

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av minst en revisor. Årsmötet väljer revisor.

§7 Möten

Kallelse och dagordning till varje sammanträde samt föregående sammanträdesprotokoll skall tillsändas alla doktorander antagna inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Kallelse skall utgå senast en vecka före sammanträdet. Protokoll för varje sammanträde skall föras, justeras och arkiveras.

§8

Personer utanför TNDR kan kallas och adjungeras utan rösträtt till sammanträden inom TNDR.

§9

Alla doktorander inom fakulteten har närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt vid TNDRs sammanträden.

§10

Det åligger representanten i TNDR för respektive ämne att tillse att information från TNDR till institutionen/avdelningen når samtliga doktorander.

§11

Det åligger representanten för varje ämne att informera om behandlingen av olika ärenden på institutions/avdelningsnivå av intresse för TNDR, liksom det åligger representanter i nämnder och grupper att rapportera till TNDR om hur olika ärenden avgjorts där. Med nämnder och grupper avses de nämnder och grupper som ingår i §17, punkt 7.

§12

Ledamöter i styrelsen, ämnesrepresentanter och representanter i nämnder och grupper bör medverka i TNDRs samtliga möten under aktuellt verksamhetsår. Ledamöter i styrelsen och representanter i nämnder och grupper som är förhindrade att delta i något möte skall meddela någon ledamot i styrelsen i förväg. Representanter i nämnder och grupper ansvarar dessutom för att kommunikationen mellan TNDR och berörd nämnd eller grupp inte påverkas av detta.

§13

Varje sammanträde i FN bör beredas i TNDR. TNDR bör verka för att det skall finnas doktorander från det berörda ämnet närvarande vid behandlingen av ämnesspecifika ärenden i TNDR.

§14

TNDR bör, då det anses nödvändigt, avge skrivelser i frågor rörande TNDRs kompetensområde till HSV, konsistoriet, fakultet, sektioner, institutionsstyrelser och institutionskollegier m.fl.

§15 Årsmöte

Doktorandrådets högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte skall hållas varje år innan juni månads utgång på styrelsens kallelse.

§16

Kallelse och dagordning till årsmötet skall distribueras på samma sätt som i§7.

§17

Vid årsmöte skall förutom val av mötesfunktionärer följande ärenden behandlas:

1.     Godkännande av kallelseförfarandet

2.     Fråga om godkännande av dagordningen

3.     Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport

4.     Val av ordförande

5.     Val av övriga ledamöter i styrelsen

6.     Rätt för kassör och ordförande att teckna firma var för sig

7.     Val av ordinarie representanter och suppleanter till nämnder och grupper (i tillämpliga fall: förslag till Studentkåren)

8.     Val av valberedning

9.     Val av revisor/-er

10.  Ärenden som av ordinarie TNDR-sammanträde beslutats tas upp på årsmöte eller som enskild doktorand skriftligen tillställt styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Valbar till posterna på den föreslagna dagordningen är den som vid valtillfället är doktorand inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala Universitet. Tidigare valda representanter som inte längre är doktorander kan adjungeras vid årsmötet. Vid vakans kan fyllnadsval göras senare. Ärende som inte tagits upp på dagordningen får inte göras till föremål för beslut.

§18

Extra årsmöte kan hållas när styrelsen anser detta nödvändigt eller då representanter från minst fyra av fakultetens institutioner/avdelningar skriftligen begär detta hos styrelsen. Vid extra årsmöte får inte  ärende som inte tagits upp på dagordningen göras till föremål för beslut. Som ordförande fungerar TNDRs ordförande om inte mötet bestämmer annorlunda. Över extraårsmöte skall föras protokoll, som justeras av därtill vid mötet vald protokolljusterare. Kallelse och dagordning till extra årsmötet skall distribueras på samma sätt som i §7.

§19 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Frågan om styrelsens ansvarsfrihet ska tas upp på ett rådsmöte (council meeting) efter att verksamhetsåret enligt §5 har löpt ut, dock senast 6 månader efter årsmötet. Godkänd revisonsberättelse krävs för att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 

§20 Ändring av föreningens stadgar

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas på ett ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändringar skall skickas ut till medlemmarna minst en vecka före årsmötet